wlado's website

Svoboda slova

Svoboda slova nebo vhodnost slova?